همه چیز در مورد هوش مصنوعی؛ تاریخچه، تعاریف و کاربردها